Byli przedsiębiorcy z szansą na oddłużenie

Obowiązująca od 31 grudnia 2014 r. nowelizacja ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. nr 60 poz. 535 z późn. zm.) istotnie złagodziła warunki, które muszą spełnić osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, aby mogły skutecznie wnioskować o ogłoszenie swojej upadłości (tzw. upadłość konsumencka).

Przepisy te mogą też stanowić szanse na oddłużenie dla byłych przedsiębiorców – osób fizycznych, które dokonały wykreślenia wpisu ich dotyczącego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na co najmniej rok przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Oprócz upływu rocznego terminu od wykreślenia z CEIDG były przedsiębiorca powinien spełnić szereg dodatkowych warunków, m.in. brak umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa, które doprowadziło do niewypłacalności, a ponadto brak prowadzenia wobec byłych przedsiębiorców postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz niedokonanie czynności, która następnie została uznana za krzywdzącą wierzycieli. Spełnienie dwóch ostatnich wymienionych przesłanek winno być aktualne w okresie dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku.

W praktyce dla byłych przedsiębiorców przesłanką, której spełnienie może nastręczać najwięcej trudności jest niewystąpienie w okresie dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku sytuacji, w której dłużnik nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości mimo, że był do tego zobowiązany na mocy obowiązujących przepisów. Jeśli więc wobec dłużnika ( w tej chwili już nieprowadzącego działalności gospodarczej co najmniej od roku) zaistniał – w okresie dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – stan niewypłacalności, to dłużnik (wówczas przedsiębiorca) winien wtedy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie czternastu dni od zaistnienia tego stanu. Jeśli tego nie zrobił to wedle brzmienia przepisu nie może korzystać z dobrodziejstw upadłości konsumenckiej.

Pytanie jakie się nasuwa, to jak bardzo wnikliwie sądy tą przesłankę powinny badać. W naszej ocenie przy jej interpretacji należy przede wszystkim mieć na względzie cel regulacji, a także umiejscowienie systemowe przepisu. Celem zliberalizowania przepisów o upadłości konsumenckiej było przede wszystkim sprawne oddłużenie osób nieprowadzących działalności gospodarczej w średnim horyzoncie czasowym. Instytucja upadłości konsumenckiej po nowelizacji miała być dostępna dla jak najszerszego grona osób. Trudno więc przyjmować, że przesłanki, które osiągnięcie tego celu uniemożliwiają winny być interpretowane szeroko.

Dalej, przypomnieć trzeba, że jeszcze obecnie obowiązująca ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze przewiduje dla przedsiębiorców bardzo surowe wymogi, które muszą spełnić ażeby została ogłoszona ich upadłość. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą bardzo rzadko te wymogi spełniają, chociażby z tego względu, że majątek takich dłużników zwykle nie wystarcza – po zaistnieniu stanu niewypłacalności – na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego, co powoduje oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Stąd też trudno uznać, że ustawodawca chcąc złagodzić wymogi wobec dłużników dla ogłoszenia ich upadłości, pozostawił jednocześnie przesłankę bardzo surową dla byłych przedsiębiorców – bo aktualną przez okres dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku – która te wymogi zaostrza. Byłoby to sprzeczne z założeniem racjonalności ustawodawcy.

Dlatego też optujemy za wykładnią tej przesłanki, która nie zamykaja drogi dłużnikom do uwolnienia się od ciężaru zadłużenia. Dodatkowo, pamiętać należy, że pomimo wystąpienia negatywnych przesłanek do ogłoszenia upadłości konsumenckiej, ustawodawca zezwolił na jej ogłoszenie i prowadzenie postępowania jeśli jest to uzasadnione względami słuszności oraz względami humanitarnymi. Te pojęcia natomiast należy interpretować szeroko. Zawierają one w sobie te nieprzewidywalne i trudne do uniknięcia sytuacje życiowe dłużników, które doprowadziły ich do stanu, z którego wyjście jest niemalże niemożliwe. Dla tych osób również jest to postępowanie. Trzeba to mieć na uwadze, a zatem zachęcamy do podjęcia prób zmiany tego stanu rzeczy.

Aktualności

Odzyskaliśmy kolejną ukrytą opłatę likwidacyjną

W dniu 23 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy w Piasecznie wydał korzystny dla Klienta Kancelarii wyrok, którym zasądził od jednego z towarzystw ubezpieczeń na życie pełną kwotę dochodzonego przez Kancelarię zaniżonego świadczenia wykupu, będącego w praktyce ukrytą opłatą likwidacyjną. (więcej…)


Wygrywamy kolejną sprawę dotyczącą opłat likwidacyjnych

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie podzielił argumentację Kancelarii, iż opłaty za wykup całkowity w umowach grupowego ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym stanowią niedozwolone opłaty likwidacyjne, a postanowienia je nakładające jako abuzywne nie wiążą naszego Klienta. (więcej…)


Zamknij cookies

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.