Korzystne postanowienie Sądu Najwyższego dla Klienta Kancelarii

W dniu 19 stycznia 2016 r. Sąd Najwyższy wydał postanowienie o wznowieniu postępowania w sprawie o zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności wobec Klienta Kancelarii, uchyleniu postanowień Sądu Okręgowego oraz Sądu Apelacyjnego oraz o umorzeniu postępowania w przedmiocie zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Okręgowego wobec Klienta Kancelarii.

Rozstrzygnięcie zapadło w następujących okolicznościach faktycznych oraz prawnych.

Wyrokiem wydanym w czerwcu 2010 r. Sąd Okręgowy wymierzył Klientowi Kancelarii za przestępstwa przeciwko mieniu karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby oraz karę grzywny. W okresie próby Klient Kancelarii dopuścił się trzech przestępstw, za które wyrokiem Sądu Rejonowego z kwietnia 2012 r. został skazany na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania oraz karę grzywny. Sąd Okręgowy na tej podstawie zarządził wykonanie kary pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem z czerwca 2010 r., powołując się na obowiązujący w dacie wydawania orzeczenia o zarządzeniu wykonania kary pozbawienia wolności art. 75 § 1 k.k. Przepis ten wówczas przewidywał obligatoryjne zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności w sytuacji, gdy skazany w okresie próby popełnił przestępstwo, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności.
Skazany odwołał się od tego rozstrzygnięcia do Sądu Apelacyjnego, który oddalił środek zaskarżenia i utrzymał w mocy rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego.

W dniu 17 lipca 2013 r. w sprawie o sygn. SK 9/10 Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, którym stwierdził, iż art. 75 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88 poz. 553, ze zm.) w zakresie w jakim nie przewiduje możliwości odstąpienia przez sąd od zarządzenia wykonania kary w sytuacji, gdy wobec skazanego ponownie orzeczono karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP.

Wyrok Trybunały Konstytucyjnego spowodował utratę mocy obowiązującej art. 75 § 1 k.k. w dniu 9 lutego 2015r. Trybunał Konstytucyjny w swoim rozstrzygnięciu wyraził pogląd, że sąd procedujący w przedmiocie zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności powinien mieć możliwość rozważenia innych przesłanek niż tylko te wskazane w art. 75 par. 1 k.k. i ewentualnie odstąpienia od zarządzenia wykonania kary w przypadku, gdyby przemawiały za tym szczególne okoliczności. Sąd Konstytucyjny skonstatował, że istnienie tych szczególnych okoliczności można rozważać m.in. wówczas kiedy sprawca przestępstwa skazywany jest w okresie próby za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego spowodował zmianę brzmienia art. 75 § 1 k.k., który obecnie przewiduje obligatoryjne zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności w przypadku gdy w okresie próby skazany popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.

W lipcu 2015r. adw. Robert Głowacki reprezentując Klienta złożył wniosek o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem Sądu Okręgowego, którym zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności, utrzymanym następnie w mocy przez Sąd Apelacyjny, wnosząc jednocześnie o uchylenie obydwu postanowień. Podstawą wniosku był art. 540 § 2 k.p.k., a także powołany wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2013r. sygn. SK 9/10. Wniosek obrońcy zawierał ponadto obszerną argumentację przemawiającą za istnieniem w sprawie szczególnych okoliczności przemawiających za niezarządzaniem wykonania kary pozbawienia wolności wobec Klienta.

Sąd Najwyższy w Warszawie w całości podzielił stanowisko obrońcy i wznowił postępowanie w sprawie, uchylił postanowienie Sądu Okręgowego oraz Sądu Apelacyjnego, a także umorzył postępowanie w sprawie zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności wobec Klienta Kancelarii z uwagi na to, że upłynął już okres 6 miesięcy od zakończenia okresu próby, o którym mowa w art. 75 § 4 k.k.

Postanowienie wydane przez Sąd Najwyższy rodzi dla Klienta bardzo korzystne skutki. Z uwagi na umorzenie postępowania w przedmiocie zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Okręgowego z czerwca 2010 r., kara pozbawienia wolności nie będzie mogła już zostać wdrożona do wykonania. Co za tym idzie, kara orzeczona wyrokiem Sądu Okręgowego z czerwca 2010 r. będzie mogła być już traktowana tylko jako kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, a to z kolei rodzi skutki w zakresie zatarcia skazania. Skazanie ulega bowiem zatarciu z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby. Do chwili wydawania rozstrzygnięcia przez Sąd Najwyższy okres ten upłynął, a zatem skazanie objęte wyrokiem Sądu Okręgowego z czerwca 2010 r. winno zostać usunięte z karty karnej Klienta.

adw. Robert Głowacki

Aktualności

Zmiana adresu biura Kancelarii w Śremie

Informujemy, że z dniem 1 lutego 2018 r. zmienił się adres biura Kancelarii w Śremie. Do dnia 31 stycznia 2018 r. oddział mieścił się przy ul. Plac 20 Października 27, a od dnia 1 lutego 2018 r. mieści się przy ul. Plac 20 Października 17/4. (więcej…)


Zmiana adresu głównego biura Kancelarii

Uprzejmie informujemy, że od dnia 27 grudnia 2017 r. główne biuro Kancelarii mieścić się będzie w biurowcu DELTA 2 przy ul. Towarowej 37 na III piętrze, a wiec w budynku obok biurowca DELTA – dotychczasowego miejsca prowadzenia działalności. (więcej…)


Zamknij cookies

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.