Upadłość konsumencka – nowy start bez długów ?

Według informacji Ministerstwa Sprawiedliwości omawianych na łamach prasy, w pierwszym półroczu 2015 roku do sądów zostało złożonych ponad 2.500 wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, z czego ponad 1200 rozpatrzono, a w prawie 700 sprawach ogłoszono upadłość.

Zainteresowanie nowym modelem upadłości konsumenckiej jest spore, znacznie przewyższające to, które występowało przed nowelizacją ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. nr 60 poz. 535 z późn. zm.).

Wynika to przede wszystkim ze zmiany optyki ustawodawcy na skutek, do jakiego ma prowadzić ogłoszenie upadłości konsumenckiej, ale też ze złagodzenia wymogów, jakie muszą spełnić osoby wnioskujące o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Obecnie głównym celem postępowania upadłościowego prowadzonego wobec osób nieprowadzących działalności gospodarczej jest redukcja zadłużenia tych osób (poprzez umorzenie w części lub w całości zobowiązań), a dodatkowo – jeśli to możliwe – zaspokojenie wierzycieli w jak największym stopniu.

Wprowadzenie tej zasady musi rzutować na podejście sądów upadłościowych do ogłaszania upadłości konsumenckiej i niewątpliwie tak się dzieję. Sądy częściej niż w poprzednich latach postanawiają o ogłoszeniu upadłości osób nieprowadzących działalności gospodarczej, nawet tych nieposiadających majątku tylko same zobowiązania, umożliwiając im – po upływie określonego czasu i spełnieniu warunków ustalonych w postępowaniu – nowy start już bez bagażu zadłużenia.

Kto może się więc domagać ogłoszenia upadłości konsumenckiej ?

Osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej oraz osoba fizyczna, która przestała prowadzić działalność gospodarczą, jeśli od wykreślenia z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej upłynął co najmniej rok. Ogłoszenia upadłości konsumenckiej mogą domagać się także osoby, które utraciły status wspólnika osobowej spółki handlowej, a od wykreślenia ich z Krajowego Rejestru Sądowego upłynął co najmniej rok.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej można złożyć w każdym czasie. Nie występuje tutaj ograniczenie czasowe dwóch tygodni od wystąpienia stanu niewypłacalności, znane z klasycznego modelu postępowania upadłościowego.

Ustawodawca oprócz tych wymogów wprowadził dalej idące obostrzenia, wskazując sytuację, w których sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. I tak, sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości:

  1. jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa – dla przykładu: celowo pogarszał swoją sytuację materialną lub zaciągał zobowiązania, których nie zamierzał wykonać,
  2. jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, a postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika – dla przykładu: dłużnik nie wypełniał obowiązków nałożonych na niego w tym postępowaniu,
  3. jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w toku prowadzonego wobec dłużnika postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, został uchylony plan spłaty wierzycieli, z uwagi na uchybienie jego postanowieniom przez dłużnika,
  4. jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości, dłużnik nie zgłosił wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie, będąc do tego zobowiązanym – na przykład, jako przedsiębiorca lub reprezentant osób prawnych,
  5. jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości, czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli,
  6. jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości, w stosunku do dłużnika było prowadzone postępowanie upadłościowe (konsumenckie), w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań,
  7. jeżeli dane podane przez dłużnika we wniosku o ogłoszenie upadłości są niezgodne z prawdą lub niezupełne.

W niektórych sytuacjach, nawet jeżeli niektóre z podanych powyżej przesłanek wystąpią, sąd i tak będzie uprawniony do wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenta, jeśli będzie to uzasadnione względami słuszności, względami humanitarnymi, dochowaniem przez dłużnika należytej staranności.
Ważnym jest więc uzasadnienie wniosku o ogłoszenie upadłości i zawarcie w nim możliwie najbardziej wyczerpujących informacji (najlepiej popartych dokumentami), które przekonają sąd, że celowym będzie w danym przypadku ogłoszenie upadłości konsumenta i umożliwienie mu poprzez umorzenie w całości lub części zobowiązań, wyjście z niekorzystnej sytuacji w jakiej się znalazł.
Pomimo tego, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie następuje w każdym przypadku, to opłaca się podjąć trud zgromadzenia możliwie najpełniejszej dokumentacji, przygotowania takiego wniosku, uzasadnienia go oraz jego złożenia. W wielu przypadkach będzie to pierwszy krok na drodze, która prowadzi do życia bez długów. Warto go zrobić.

Aktualności

Artykuł adw. Roberta Głowackiego na portalu polskiprawnik.pl

Zachęcamy do lektury artykułu adw. Roberta Głowackiego, który ukazał się na portalupolskiprawnik.pl

Artykuł traktuje o tzw. polisolokatach czyli umowach ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Kancelaria doradza przy odzyskiwaniu różnego rodzaju opłat (zwanych generalnie opłatami likwidacyjnymi), które zostały pobrane przez zakłady ubezpieczeń z uwagi na przedterminowe rozwiązanie umowy ubezpieczenia. (więcej…)


Zamknij cookies

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.