fbpx
Robert Głowacki - doradca restrukturyzacyjny
Menu
Szybki kontaktzadzwoń

Likwidacje


Autor: Robert Głowacki / Data: 16 kwietnia 2020 / Kategoria:

Sytuacja rynkowa, konflikt ze wspólnikiem, chęć optymalizacji majątku, wypalenie lub po prostu decyzja o rozpoczęciu od nowa, skutkować mogą chęcią zakończenia bytu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

Prowadzi do tego postępowanie likwidacyjne przewidziane przez kodeks spółek handlowych. Jest to postępowanie formalne, a jego sprawne prowadzenie wymaga znajomości nie tylko przepisów prawa handlowego, ale też ustawy o rachunkowości. Pełnienie funkcji likwidatora to także odpowiedzialność.

Pomagam przedsiębiorcom przygotowując koncepcję likwidacji, niezbędną dokumentację, zapewniając obsługę księgową w trakcie likwidacji, a także na zlecenie pełnię funkcję likwidatora. 

Jako likwidator kończę bieżące interesy spółki, ściągam wierzytelności, wypełniam zobowiązania i upłynniam majątek spółki. Pozostały majątek po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzielę pomiędzy wspólników.

Doradzam także w trakcie likwidacji wspólnikom lub organom nadzorczym przy podejmowaniu uchwał, które w założeniu mają umożliwić prowadzenie likwidacji w najbardziej optymalny sposób.

Zajmuje się likwidacją w sposób kompleksowy, tak by wspólnicy mogli skoncentrować się na rzeczach dla nich ważnych.

Poniżej przedstawiam poszczególne etapy procesu likwidacji na przykładzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzonej w oparciu o uchwałę wspólników o rozwiązaniu spółki.

 1. Audyt prawny i podatkowy

  Zaczynam od skróconego badania prawnego i podatkowego podmiotu, który ma zostać zlikwidowany. Ma to celu przede wszystkim ujawnienie ryzyk, które mogą wystąpić w trakcie procesu likwidacji lub wpłyną na jej przebieg lub ostatecznie na możliwość wykreślenia podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego.

 1. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu spółki oraz o powołaniu likwidatorów

  Uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki powinna się znaleźć w protokole sporządzonym przez notariusza. Warto by wspólnicy także podjęli uchwałę o wyborze likwidatora lub likwidatorów oraz o sposobie reprezentowania spółki w okresie likwidacji jeśli wolą wspólników jest by był on inny niż w umowie spółki.

  Warto pamiętać, że otwarcie likwidacji powoduje wygaśnięcie prokury, co w pewnych okolicznościach może wymuszać konieczność zmiany sposobu reprezentacji spółki w okresie likwidacji.

  Jeśli wolą wspólników jest by likwidacja była prowadzona w określony sposób to takie kierunkowe uchwały warto podjąć na samym początku procesu likwidacji.

 1. Zgłoszenie likwidacji do Krajowego Rejestru Sądowego oraz ogłoszenie o otwarciu likwidacji i wezwanie wierzycieli.

  Mając niezbędne uchwały zgłaszam fakt otwarcia likwidacji do Krajowego Rejestru Sądowego, a także ogłaszam o otwarciu likwidacji i wzywam wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 3 miesięcy.

 1. Sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz jego zatwierdzenie przez zgromadzenie wspólników.

  W terminie 15 dni od dnia otwarcia likwidacji sporządzam wraz z innymi likwidatorami bilans otwarcia likwidacji. Po jego sporządzeniu należy przedstawić go zgromadzeniu wspólników do zatwierdzenia.

 1. Czynności likwidacyjne

  Po wykonaniu powyższych czynności podejmuje czynności likwidacyjne, a mianowicie rozwiązuję umowy z załogą, dokonuję wymaganych zgłoszeń, wypowiadam umowy, w oparciu o które przedsiębiorca funkcjonował uwzględniając także planowany czas likwidacji. W tym czasie spieniężam majątek przedsiębiorcy, a także jeśli jest taka potrzeba poszukuję nabywcy dla istotniejszych składników majątku.

 1. Sporządzenie sprawozdania likwidacyjnego oraz podział majątku pomiędzy wspólników.

  Na dzień poprzedzający podział majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli sporządza się sprawozdanie finansowe, które należy przedstawić wspólnikom do zatwierdzenia.

  Po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli do zgłaszania wierzytelności można dokonać podziału majątku pomiędzy wspólnikami.

  Wraz z przedłożeniem sprawozdania likwidacyjnego do zatwierdzenia, warto także zaproponować wspólnikom podjęcie uchwały w przedmiocie wskazania osoby, która będzie przechowywała ksiegi i dokumenty spółki przez czas określony w przepisach.

 1. Zgłoszenie zakończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego

  Końcowym etapem jest zgłoszenie zakończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z dokumentami finansowymi oraz złożenie wniosku o wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego likwidowanego podmiotu. Z chwilą wykreślenia podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego dochodzi do utraty jego bytu.

Zapraszam do kontaktu jeśli chcesz przenieść powyższe punkty na Twój biznes. Jeśli masz pytania lub przygotowujesz się do rozpoczęcia likwidacji, a brak Tobie doświadczonego doradcy skontaktuj się ze mną za pośrednictwem formularza lub komunikatora.

Jeżeli chcesz zobaczyć jakie likwidacje obecnie prowadzę kliknij tutaj.

Możesz się też zapoznać z artykułami na Blogu, które przygotowałem o postępowaniu likwidacyjnym, do czego zachęcam. Kliknij tutaj.