fbpx
Robert Głowacki - doradca restrukturyzacyjny
Menu
Szybki kontaktzadzwoń

Likwidacje


Autor: Robert Głowacki / Data: 16 kwietnia 2020 / Kategoria:

Sytuacja rynkowa, konflikt ze wspólnikiem, chęć optymalizacji majątku, wypalenie lub po prostu decyzja o rozpoczęciu od nowa, skutkować mogą chęcią zakończenia bytu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

Prowadzi do tego postępowanie likwidacyjne przewidziane przez kodeks spółek handlowych. Jest to postępowanie formalne, a jego sprawne prowadzenie wymaga znajomości nie tylko przepisów prawa handlowego, ale też ustawy o rachunkowości. Pełnienie funkcji likwidatora to także odpowiedzialność.

Pomagam przedsiębiorcom przygotowując koncepcję likwidacji, niezbędną dokumentację, zapewniając obsługę księgową w trakcie likwidacji, a także na zlecenie pełnię funkcję likwidatora. 

Jako likwidator kończę bieżące interesy spółki, ściągam wierzytelności, wypełniam zobowiązania i upłynniam majątek spółki. Pozostały majątek po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzielę pomiędzy wspólników.

Doradzam także w trakcie likwidacji wspólnikom lub organom nadzorczym przy podejmowaniu uchwał, które w założeniu mają umożliwić prowadzenie likwidacji w najbardziej optymalny sposób.

Zajmuje się likwidacją w sposób kompleksowy, tak by wspólnicy mogli skoncentrować się na rzeczach dla nich ważnych.

Poniżej przedstawiam poszczególne etapy procesu likwidacji na przykładzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzonej w oparciu o uchwałę wspólników o rozwiązaniu spółki.

 1. Audyt prawny i podatkowy

  Zaczynam od skróconego badania prawnego i podatkowego podmiotu, który ma zostać zlikwidowany. Ma to celu przede wszystkim ujawnienie ryzyk, które mogą wystąpić w trakcie procesu likwidacji lub wpłyną na jej przebieg lub ostatecznie na możliwość wykreślenia podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego.

 1. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu spółki oraz o powołaniu likwidatorów

 1. Zgłoszenie likwidacji do Krajowego Rejestru Sądowego oraz ogłoszenie o otwarciu likwidacji i wezwanie wierzycieli.

  Mając niezbędne uchwały zgłaszam fakt otwarcia likwidacji do Krajowego Rejestru Sądowego, a także ogłaszam o otwarciu likwidacji i wzywam wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 3 miesięcy.

 1. Sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz jego zatwierdzenie przez zgromadzenie wspólników.

  W terminie 15 dni od dnia otwarcia likwidacji sporządzam wraz z innymi likwidatorami bilans otwarcia likwidacji. Po jego sporządzeniu należy przedstawić go zgromadzeniu wspólników do zatwierdzenia.

 1. Czynności likwidacyjne

  Po wykonaniu powyższych czynności podejmuje czynności likwidacyjne, a mianowicie rozwiązuję umowy z załogą, dokonuję wymaganych zgłoszeń, wypowiadam umowy, w oparciu o które przedsiębiorca funkcjonował uwzględniając także planowany czas likwidacji. W tym czasie spieniężam majątek przedsiębiorcy, a także jeśli jest taka potrzeba poszukuję nabywcy dla istotniejszych składników majątku.

 1. Sporządzenie sprawozdania likwidacyjnego oraz podział majątku pomiędzy wspólników.

 1. Zgłoszenie zakończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego

  Końcowym etapem jest zgłoszenie zakończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z dokumentami finansowymi oraz złożenie wniosku o wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego likwidowanego podmiotu. Z chwilą wykreślenia podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego dochodzi do utraty jego bytu.

Zapraszam do kontaktu jeśli chcesz przenieść powyższe punkty na Twój biznes. Jeśli masz pytania lub przygotowujesz się do rozpoczęcia likwidacji, a brak Tobie doświadczonego doradcy skontaktuj się ze mną za pośrednictwem formularza lub komunikatora.

Jeżeli chcesz zobaczyć jakie likwidacje obecnie prowadzę kliknij tutaj.

Możesz się też zapoznać z artykułami na Blogu, które przygotowałem o postępowaniu likwidacyjnym, do czego zachęcam. Kliknij tutaj.