fbpx
Robert Głowacki - doradca restrukturyzacyjny
Menu
Szybki kontaktzadzwoń

Odzyskiwanie środków pieniężnych zainwestowanych w przedsięwzięcia Metropolitan Investment S.A.


Autor: Robert Głowacki / Data: 21 sierpnia 2020 / Kategoria:

W ostatnim czasie w doniesieniach medialnych szczególne miejsce zajmuje spółka Metropolitan Investment S.A., a to za sprawą przeprowadzonej przez poznański oddział CBA na zlecenie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu akcji zatrzymania Prezesa Zarządu spółki – Łukasza W. oraz przewodniczącego Rady Nadzorczej – Roberta J. Zgodnie z publicznie przekazywanymi informacjami o toczącym się śledztwie, w wyniku działalności spółki Metropolitan Investment S.A., oferującej inwestorom wysokie zyski w zamian za nabycie obligacji lub udziałów w tworzonych spółkach celowych, pokrzywdzonych mogło zostać nawet 1.500 osób na łączną kwotę ok. 250 milionów złotych.

Czym zajmowała się spółka Metropolitan Investment S.A. oraz osoby nią zarządzające?

Działalność Metropolitan Investment S.A.

Spółka Metropolitan Investment S.A. to w tym momencie najgłośniejszy temat w zakresie przestępstw finansowych i stworzenia piramidy finansowej. Spółka powstała w 2016 roku i przy wykorzystaniu tworzonych do realizacji konkretnego zadania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oferowała nabywanie obligacji prywatnych lub udziałów w tych spółkach. Wśród spółek powiązanych osobowo i kapitałowo ze spółką Metropolitan Investment S.A. wymienić można m. in. Metropolitan Outlet sp. z o.o., której celem była budowa centrum handlowego w Bydgoszczy, Projekt Wawer sp. z o.o., czyli planowany zespół budynków handlowo-usługowych w Warszawie, czy Olimpijskie Apartamenty Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Projektów prowadzonych przez Metropolitan Investment S.A. było jednak znacznie więcej.

Metropolitan Investment S.A. sama siebie określała jako spółkę inwestycyjno-deweloperską. Zgodnie z informacją przekazaną przez spółkę Obligatariuszom i udziałowcom, od 2016 r. spółka wyemitowała obligację na łączną kwotę ponad 531 milionów złotych.

Spółki celowe, zakładane i kontrolowane przez Metropolitan Investment S.A., w ramach prowadzenia przez siebie przedsięwzięcia inwestycyjnego, emitowały obligacje prywatne. W Warunkach Emisji Obligacji spółka przedstawiała różne zabezpieczenia potencjalnych wierzytelności inwestorów, m. in. wskazując, że zostanie w tym celu ustanowiona hipoteka na zakupionych nieruchomościach, czy poprzez poręczenie wydane przez Metropolitan Investment S.A. Spółka, zgodnie z ideą obligacji prywatnych, wskazywała także terminy wypłaty odsetek kwartalnych, każdorazowo ustalanych dla konkretnej serii obligacji, a wraz z terminem ostatniej raty odsetkowej miał nastąpić wykup obligacji zgodnie z ich wartością nominalną. Na pierwszy rzut oka inwestycja Obligatariuszy była odpowiednio zaplanowana i zabezpieczona. W niektórych przypadkach do ustanowienia zabezpieczeń nie dochodziło.

Drugim z proponowanych przez Metropolitan Investment S.A. sposobów inwestycji było nabywanie udziałów w tworzonych spółkach celowych. Sytuacja taka miała miejsce między innymi w przypadku spółki Olimpijskie Apartamenty sp. z o.o. (dalej jako: „OA”). Metropolitan Investment S.A., proponowała inwestorom nabycie udziałów w spółce celowej. Ponadto, zgodnie z zapisami zawieranych umów, wstępujący do spółki udziałowiec zobowiązany był do dokonania dopłaty w wysokości wielokrotności wartości nominalnej nabywanych udziałów. Przekładając powyższe na konkretny przykład: za 3 udziały w spółce OA o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, nowy udziałowiec zobowiązany był do łącznej zapłaty w wysokości 330.000,00 zł, z czego dopłata wpłacana była na kapitał zapasowy spółki. Zgodnie z zawieranym porozumieniem, po upływie określonego okresu czasu, inwestorowi, ale i Metropolitan Investment S.A. przysługiwały opcje zakupu lub sprzedaży w odniesieniu do wskazanych udziałów. Dodatkowo Metropolitan Investment S.A. poręczało wypłatę ze spółki celowej na rzecz inwestora kwoty stanowiącej równowartość procentową kwoty liczonej od sumy kwoty uiszczonej tytułem nabycia udziałów oraz kwoty dopłaty. Wypłaty te miały być realizowane kwartalnie.

Stworzenie piramidy finansowej

Działalność spółek zgodnie z komunikatami prasowymi mogła polegać na tym, że wypłaty dla inwestorów pochodziły ze środków pozyskanych od nowych inwestorów, przy jednoczesnym utrzymywaniu, że zyski pochodzą z działalności inwestycyjnej czy operacyjnej. Piramidy finansowe (tzw. schemat Ponziego) cechują się tym, że środki wpłacane przez inwestorów nie są inwestowane dalej lub są inwestowane w sposób inny niż deklarowany[1]. Stworzona w ten sposób piramida finansowa aby móc funkcjonować, tj. w sposób niezakłócony wypłacać ponadprzeciętne zyski inwestorom, wymaga ciągłego dopływu środków finansowych.

W takich przypadkach zazwyczaj powstaje sytuacja, gdy spółka celowa, będąca Emitentem, nie uzyskuje z pozostałej działalności takich środków, które pozwalałyby realizować wypłaty wcześniejszych Obligatariuszy, podczas gdy w rzeczywistości spółka nie posiada żadnych środków lub aktywów, z których mogłaby realizować swoje zobowiązania. Wspólną cechą wszelkich schematów piramidowych jest finansowanie wcześniejszych inwestorów z kapitału wpłaconego przez inwestorów przystępujących później.

Struktura ta załamuje się w momencie, w którym wartość wycofywanych przez inwestorów środków lub nowych – wpływających, zaczyna przewyższać wartość środków, które są wpłacane. Skutkuje to upadkiem piramidy, a dla inwestorów oznacza utratę kapitału.

Prowadzone postępowanie

W związku z przedstawionymi powyżej okolicznościami działalności spółki Metropolitan Investment S.A. oraz zarządzających nią osób, oraz podejrzeniem o stworzenie piramidy finansowej opartej na schemacie Ponziego, w dniu 16 lipca 2020 r. doszło do zatrzymania Prezesa Zarządu spółki oraz wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Akcję przeprowadzili funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego z poznańskiego oddziału, a śledztwo w sprawie prowadzone jest aktualnie przez Prokuraturę Regionalną w Poznaniu.

W tym momencie zadaniem prokuratury pozostaje zebranie jak największej ilości materiału dowodowego. Na tym etapie prowadzonego postępowania, po stronie Obligatariuszy istnieje możliwość zgłoszenia swojego udziału w sprawie w charakterze pokrzywdzonych do odpowiedniej jednostki prokuratury. Biorąc jednak pod uwagę ilość osób, które zostały pokrzywdzone działaniami spółki Metropolitan Investment S.A. oraz przewidywaną sumę, w jakiej wysokości mogło dojść do pokrzywdzenia Obligatariuszy i udziałowców, postępowanie nie skończy się szybko.

Jako kancelaria, w imieniu naszych klientów dokonaliśmy już takiego zgłoszenia, w związku z czym bierzemy udział w postępowaniu.

W razie pytań lub chęci dołączenia do postepowania prosimy o kontakt.

adw. Robert Głowacki

Andrzej Illukiewicz tel. + 48 663 580 603


[1] Lawrence M. Salinger, Encyclopedia of White-Collar & Corporate Crime