fbpx
Robert Głowacki - doradca restrukturyzacyjny
Menu
Szybki kontaktzadzwoń

Opłaty likwidacyjne


Autor: Robert Głowacki / Data: 19 kwietnia 2020 / Kategoria:

Co to jest opłata likwidacyjna?

Opłata likwidacyjna to uniwersalna nazwa dla opłaty (nazwy bywają różne w zależności od towarzystwa ubezpieczeń), która pobierana jest przez towarzystwa ubezpieczeń (ubezpieczycieli) z uwagi na zakończenie umowy ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym. 

Często takie umowy nazywane są też polisolokatami z tego względu, że przynajmniej według deklaracji podmiotów je oferujących, miały stanowić substytut lokat bankowych, z tym że wyposażonych w element ubezpieczeniowy lub inwestycyjny. Taka konstrukcja miała umożliwić konsumentom osiąganie znacznie większych zysków aniżeli przy korzystaniu z lokat bankowych.

Cechą charakterystyczną polisolokat było to, że były zawierane na czas określony, a próba ich rozwiązania przed upływem tego czasu rodziła dla ubezpieczonych niekorzystne skutki w postaci pobrania wspomnianych już opłat likwidacyjnych. W obrocie zdarzały się też umowy, które wprawdzie były zawarte na czas nieoznaczony, to jednak przewidywały, że ich rozwiązanie przed upływem określonego czasu będzie również wiązało się z pobraniem niemałych opłat.

Same produkty nie należały zwykle do specjalnie zyskownych dla konsumentów. Bardzo często w czasie trwania umowy okazywało się, że środki wpłacane przez klientów są “przejadane” przez wysokie opłaty stałe. Do tego dochodziły też nierzadko nietrafione inwestycje zarządzających. Wszystko to prowadziło konsumentów do decyzji o zakończeniu umów i pobrania opłat przez towarzystwa ubezpieczeń.

Czy opłaty likwidacyjne są wysokie?

Bardzo często konsumenci dowiadywali się o istnieniu opłat likwidacyjnych właśnie po rozwiązaniu umowy. W niektórych przypadkach w pierwszych dwóch latach towarzystwa ubezpieczeń pobierały nawet 100% zgromadzonych środków.

Konsumenci mogli więc nie tylko stracić swoje środki pieniężne na chybionych inwestycjach, ale też właśnie z uwagi na zastrzeżenie wysokich opłat likwidacyjnych. Konsument w niektórych przypadkach tracił wszystko i to właściwie tylko dlatego, że rozwiązał umowę przed upływem okresu, który założyło sobie towarzystwo ubezpieczeń.

Często też sposób oferowania tych produktów przez doradców finansowych pozostawiał wiele do życzenia. Skupiali się oni na potencjalnych, nierealnych korzyściach, zapominając o wskazaniu, że w umowach zastrzeżono opłaty likwidacyjne. Jeśli w ogóle klient otrzymywał przed zawarciem umowy ogólne warunki ubezpieczenia, to miały zwykle one postać wielostronnicowego dokumentu naszpikowanego zwrotami prawniczymi i odwołaniami do niewyjaśnionych pojęć. Wiele wysiłku włożono by ukryć przed konsumentami istnienie opłat likwidacyjnych oraz ich wysokość.

Z czasem taką praktykę zatrzymał Prezes Urzędu Konkurencji i Konsumentów. Na skutek jego działań towarzystwa ubezpieczeń wycofały część produktów ze swojej oferty, a także zaoferowały konsumentom poprawę warunków ich umów, poprzez obniżenie pobieranych opłat likwidacyjnych.

Jak odzyskać opłatę likwidacyjną?

Opłaty likwidacyjne, zarówno w pierwotnej wysokości jak i tej obniżonej na mocy decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, można odzyskać. W tym celu należy zakwestionować klauzule, które je przewidują i wykazać, że są one sprzeczne z przepisami.

Prowadziłem mnóstwo takich spraw – wszystkie zakończone pomyślnie dla konsumentów.

Jeśli pobrano Tobie opłatę likwidacyjną, dystrybucyjną, za dystrybucję i wystawienie polisy, za wykup, opłatę warunkową lub zaniżono Twoje świadczenie wykupu czy wartość rachunku napisz do mnie tutaj, pomogę Tobie odzyskać opłatę likwidacyjną.

Chcesz się dowiedzieć więcej o polisolokatach?

  • Możesz też do mnie napisać maila, skontaktować się przez formularz lub napisać na facebooku.

Często zadawane pytania


Czy umowy można w całości unieważnić i odzyskać całość wpłaconych środków?

Tak, aczkolwiek takie procesy przebiegają nieco inaczej niż “normalne” procesy o odzyskanie opłat likwidacyjnych. Nie jest to też możliwe w każdym przypadku.

Możemy domagać się unieważnienia umowy jeśli aspekt inwestycyjny jest bardzo silny i do tego umowa oparta jest o takie instrumenty finansowe, których wartość jest trudno sprawdzalna. Trudno więc także z tego względu ocenić czy wypłacane świadczenia są w prawidłowej wysokości.

Przeprowadzenie takiej argumentacji w kierunku nieważności umowy jest skomplikowane i wymaga już wielopoziomowej wiedzy prawniczej już od etapu oceny czy konkretną umowę można unieważnić.


Co się składa na koszty odzyskania opłat likwidacyjnych?

Na koszty odzyskania opłaty likwidacyjnej składają się koszty sądowe czyli opłata, którą należy uiścić na rzecz Sądu (opłata od pozwu), a także opłata skarbową od pełnomocnictwa (w przypadku korzystania z pomocy pełnomocnika), którą należy uiścić na rachunek bankowy właściwego urzędu miasta lub dzielnicy (w przypadku m. st. Warszawy). Wysokość tych opłat znajdziesz tutaj.

Do tego dochodzi wynagrodzenie prawnika jeśli zdecydujesz się z niego skorzystać. Warunki na jakich ja pracuję znajdziesz tutaj.


Ile trwa proces odzyskiwania opłat likwidacyjnych?

To zależy. W nielicznych przypadkach możliwe jest odzyskanie opłaty bez postępowania sądowego, ale należą one do rzadkości. Wówczas czas odzyskania opłaty zamknie się w okresie jednego miesiąca.

W przypadku konieczności skierowania sprawy do sądu czas ten znacznie się wydłuża. Przy sprawnym prowadzeniu sprawy przez sądy możliwe jest zakończenie sprawy w jeden rok, chociaż realny termin w takich sprawach to dwa lata.


Na jakich warunkach można ze mną podjąć współpracę w zakresie odzyskania opłat likwidacyjnych?

Moje wynagrodzenie składa się z dwóch części, z tym że pobieram jeszcze przy zawieraniu umowy o świadczenie usług prawnych opłatę wstępną.

Opłata wstępna ma na celu pokrycie kosztów, które muszę ponieść, żeby zapewnić Tobie reprezentację w sprawie. Chodzi tutaj o koszty ogólnoadministracyjne (wydruki, opłaty pocztowe, koperty), ale też koszty dojazdu na rozprawy.

Wynagrodzenie składa się z dwóch części:

  1. wynagrodzenie od sukcesu (success fee) – płatne jedynie wtedy, gdy wygram dla Ciebie sprawę – ono jest różne w zależności od wysokości dochodzonej opłaty oraz stopnia skomplikowania sprawy i mieści się w przedziale 10 – 20 %,
  2. wynagrodzenie równe kosztom zastępstwa procesowego, które Sąd zasądza od towarzystwa ubezpieczeń po wygraniu sprawy –  również płatne jedynie wówczas, gdy wygram sprawę – to składnik wynagrodzenia, który jest dla Ciebie neutralny, faktycznie płaci go towarzystwo ubezpieczeń.

Zlecając mi prowadzenie sprawy obciążają Ciebie jedynie opłata wstępna oraz wynagrodzenie od sukcesu.

Jeśli coś jest dla Ciebie niejasne nie wahaj się mnie zapytać.

Pamiętaj jednak, że analizy dokumentów w celu stwierdzenia czy pobrana Tobie opłata likwidacyjna jest możliwa do odzyskania dokonam bezpłatnie. Powiem Ci też jakie dokumenty musisz mieć lub uzyskać żebym mógł ocenić czy będę mógł odzyskać dla Ciebie opłatę likwidacyjną.


Ile wyniesie opłata od pozwu o opłatę likwidacyjną a ile opłata skarbowa od pełnomocnictwa?

Wnosząc sprawę do sądu trzeba uiścić opłatę od pozwu. Opłaty te kształtują się różnie w zależności od wartości dochodzonego roszczenia. Poniżej przedstawiono wysokość opłat, przy wartości roszczeń wynoszących:
  1. do 500 złotych – opłata 30 złotych;
  2. ponad 500 złotych do 1500 złotych – opłata 100 złotych;
  3. ponad 1500 złotych do 4000 złotych – opłata 200 złotych;
  4. ponad 4000 złotych do 7500 złotych – opłata 400 złotych;
  5. ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – opłata 500 złotych;
  6. ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – opłata 750 złotych;
  7. ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – opłata 1000 złotych.

Jeśli wysokość dochodzonego roszczenia przekroczy 20.000 zł wówczas przy wnoszeniu pozwu należy uiścić opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych.

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa wynosi 17 zł.

Jeśli wygrasz sprawę to odzyskasz uiszczone opłaty. W sytuacji niekorzystnego rozstrzygnięcia wpłacone kwoty stracisz, a ponadto sąd nakaże Tobie zwrot kosztów drugiej stronie (towarzystwu ubezpieczeń) ustanowienia pełnomocnika (one przedstawiają się różnie w zależności od wysokości dochodzonego roszczenia).