fbpx
Robert Głowacki - doradca restrukturyzacyjny
Menu
Szybki kontaktzadzwoń

Spory z emitentami obligacji


Autor: Robert Głowacki / Data: 11 maja 2020 / Kategoria:

Obligacje korporacyjne

Ulokowałeś swoje środki i oszczędności nabywając obligacje korporacyjne od deweloperów, inwestorów lub konkretnie obligacje Getback S.A.? Od jakiegoś czasu obserwujesz na swoim koncie bankowym, że odsetki kapitałowe wpływają ze znacznym opóźnieniem, w mniejszej wysokości bądź trwale przestały wpływać? Być może upłynął termin wykupu obligacji, ale emitent nie zwrócił Tobie środków bądź zamiast w całości zwrócił je wyłącznie w niewielkiej części?

Obligacje stały się niezwykle popularnym sposobem dokapitalizowania podmiotów gospodarczych – w taki sposób często środki na budowę nieruchomości pozyskują zwłaszcza podmioty realizujące przedsięwzięcia budowlane z elementem inwestycyjnym. Podmioty te zachęcają potencjalnych obligatariuszy swoją renomą, ekskluzywnością realizowanych inwestycji, celem wzbudzenia zaufania dysponują starannie przygotowanymi broszurami i wysokim poziomem obsługi na wstępnym etapie kontaktu, przed przyjęciem i zaakceptowaniem warunków emisji obligacji. Z rozmaitych powodów dochodzi jednak do utraty płynności finansowej emitentów, którzy czasem wszczynają postępowanie restrukturyzacyjne bądź postępowanie o ogłoszenie upadłości. Zamiast cieszyć się z umówionych odsetek kapitałowych oraz deklarowanych gwarancji zwrotu kapitału podstawowego, przychodzą myśli czy odzyskasz powierzone emitentowi oszczędności.

To jeszcze tytułem wyjaśnienia czym jest obligacja. Obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji, zwanego obligatariuszem i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Jednym z obowiązków emitenta jest cykliczna wypłata należnych odsetek. Częstotliwość ich otrzymywania zależna jest od warunków emisji obligacji. Po okresie na jaki obligacje wyemitowano powinno dojść do ich wykupu. Jeżeli jednak dojdzie do sytuacji, w której emitent nie wykonana prawidłowo swojego świadczenia – obligatariusz ma możliwość skorzystania z instytucji prawnych, których celem jest ochrona jego praw. 

Co ważne, emisji obligacji zwykle towarzyszy ustanowienie rozmaitych prawnych form zabezpieczenia wierzytelności. Wyróżnić należy zabezpieczenia osobiste i rzeczowe. Najczęściej spotykanymi formami zabezpieczenia są hipoteka, zastaw, zastaw rejestrowy, gwarancja bankowa, poręczenie, weksel własny in blanco, poręczenie wekslowe czy oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji. Ustanawiany jest także administrator zabezpieczeń. Choć rzadko, to zdarzają się także sytuacje całkowicie niezabezpieczonych emisji.

Pomagam obligatariuszom odzyskiwać powierzone emitentom środki pieniężne niezależnie od istnienia tych zabezpieczeń. W imieniu obligatariuszy przygotowuję żądania natychmiastowego wykupu obligacji w oparciu o podstawy wywiedzione z ustawy o obligacjach lub konkretne postanowienia warunków emisji obligacji – w zależności od tego, czy termin wykupu obligacji już upłynął. Możliwe jest bowiem skierowanie takiego oświadczenia także przed terminem wykupu obligacji. Równolegle przygotowuję także pismo do administratora zabezpieczeń wraz z wnioskiem o podjęcie wszelkich czynności celem zaspokojenia roszczeń obligatariusza, w tym wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Po skierowaniu niniejszych pism pozostaję w bieżącym kontakcie z emitentem oraz administratorem zabezpieczeń, ustalając warunki i terminy spłaty oraz dochodząc spełnienia roszczeń także z poszczególnych form ustanowionego zabezpieczenia.

Posiadam bogate doświadczenie w reprezentacji obligatariuszy w stosunkach z emitentami, zwłaszcza w przypadkach realizacji praw obligatariuszy i dochodzenia należnych im świadczeń, także z prawnych zabezpieczeń wierzytelności. Na wypadek nieuzyskania zaspokojenia całości roszczenia na etapie postępowania przedsądowego, skutecznie reprezentuję także obligatariuszy na drodze postępowania sądowego przeciwko emitentom, także w toku postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych prowadzonych z udziałem emitentów.

Jeżeli zainwestowałeś dorobek swojego życia w obligacje i chciałbyś przeanalizować swoją sytuację bądź sytuację emitenta, zachęcam do kontaktu ze mną.

Obligacje emitowane przez Getback S.A.

Na szczególną uwagę zasługuje sytuacja poszkodowanych obligatariuszy, którzy nabyli obligacje emitowane przez Getback S.A. Terminy wykupu obligacji emitowanych przez Getback S.A. zasadniczo upłynęły, jednak Spółka nie wywiązała się ze swoich zobowiązań. Aktualnie Spółka Getback S.A. znajduje się w restrukturyzacji.

Proces oferowania obligacji Getback S.A. obarczony był licznymi błędami, w tym stosowaniem nieuczciwych praktyk rynkowych przede wszystkim przez pośredników finansowych (głównie Idea Bank S.A. oraz Getin Noble Bank S.A.) – tzw. misselling. Zgodnie ze stanem faktycznym ujawnionym przez poszkodowanych obligatariuszy, pośrednicy dopuścili się licznych i krytycznych uchybień przeciwko normom ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, dyrektywie MIFID II, krajowym ustawom, za pomocą których transponowano regulacje dyrektywy oraz aktom wykonawczym do tychże ustaw oraz normom innych aktów prawnych. W większości przypadków uchybienia pośredników polegały także na niedopasowaniu oferowanych obligacji Getback S.A. do potrzeb klientów oraz zaniechaniu obowiązków informacyjnych odnośnie charakteru i poziomu ryzyka inwestycji w te obligacje. W zdecydowanej większości znanych mi spraw doradcy wprowadzali dodatkowo konsumentów w błąd, twierdząc, że ryzyko obligacji zbliżone jest do ryzyka depozytów bankowych, a nawet, że inwestycja w obligacje Getback S.A. jest od tychże depozytów bankowych bezpieczniejsza. We wszystkich też znanych mi przypadkach doradcy nie pozostawiali klientom czasu na przemyślenie decyzji inwestycyjnej, wyznaczając wyjątkowo krótki, bo często jednodniowy, termin na dokonanie płatności. Obligatariusze otrzymywali także nierzeczywiste komunikaty o wyjątkowej ekskluzywności oferty skierowanej wyłącznie do nielicznych klientów.

Stosowanie przez pośrednika nieuczciwych praktyk rynkowych stanowi samoistną podstawę jego odpowiedzialności odszkodowawczej.

Możliwe jest więc wystąpienie w imieniu poszkodowanych Obligatariuszy przeciwko pośrednikom finansowym w związku z nieprawidłowym oferowaniem im obligacji Getback S.A. Element pozwu stanowi także wniosek o zabezpieczenie roszczenia Obligatariuszy, w związku z czym odzyskanie w całości ulokowanych środków jest niemalże pewne.

Inną drogą jest dochodzenie roszczeń przez Obligatariuszy bezpośrednio od Skarbu Państwa w związku z niedopełnieniem przez Komisję Nadzoru Finansowego swoich ustawowych obowiązków związanych z nadzorem nad spółką Getback S.A. Także w takich postępowaniach wspieram poszkodowanych Obligatariuszy.

Nie wiesz, które rozwiązanie jest w Twojej sytuacji właściwe? Przeanalizuję sytuację związaną z procesem nabycia obligacji Getback S.A., a następnie zaoferuję najskuteczniejsze i najszybsze rozwiązanie ukierunkowane na odzyskanie niefortunnie ulokowanych środków, zapewniając także możliwość reprezentacji w procesie sądowym.

Brak podjęcia działań prawnych zmierzających do odzyskania zainwestowanych kwot, oznacza utratę większej ich części. Według zatwierdzonych propozycji układowych w toku postępowania restrukturyzacyjnego aż 75% wartości obligacji nie zostanie zaspokojonych.

W toku analizy prawnej ustalę możliwość dochodzenia roszczeń, ich adresata i podstawę prawną, jak również oszacuję koszty sądowe postępowania, ryzyka i prawdopodobieństwo sukcesu.

Jeśli masz wątpliwość czy Twoja sytuacja umożliwia skorzystanie z opisanych wyżej instytucji prawnych skontaktuj się ze mną za pośrednictwem maila lub formularza.