fbpx
Robert Głowacki - doradca restrukturyzacyjny
Menu
Szybki kontaktzadzwoń

Umowy pożyczek


Autor: Robert Głowacki / Data: 19 kwietnia 2020 / Kategoria:

Wziąłeś pożyczkę w firmie specjalizującej się w udzielaniu pożyczek? Od dłuższego czasu spłacasz pożyczkę, ale saldo zadłużenia się nie zmniejsza? Po zapoznaniu się z umową pożyczki stwierdziłeś, że ujęte w umowie opłaty (prowizja, opłata przygotowawcza lub opłata z tytułu ubezpieczenia) są rażąco wysokie? Pozwól mi sprawdzić czy nie można zakwestionować części postanowień umownych, zmniejszyć zadłużenia lub odzyskać wpłaconych środków.

W toku mojej praktyki analizowałem wielokrotnie umowy zawierane z firmami pożyczkowymi. Znaczna ich część zawierała w sobie postanowienia, które umożliwiały firmom pożyczkowym pobieranie bardzo wysokich opłat, między innymi za składkę ubezpieczeniową, która w niektórych przypadkach przekraczała dwukrotnie kwotę faktycznie udzielonej pożyczki. Często opłaty przygotowawcze były też rażąco wygórowane. Nie jest istotna to jak opłaty te są nazywane, ale jaką pełnią funkcję. Zainteresować Ciebie powinny wszystkie opłaty, które powiększają kwotę, którą ostatecznie musisz zwrócić pożyczkodawcy.

Postanowienia zastrzegające te opłaty można zakwestionować co w efekcie doprowadzi do zmniejszenia kwoty zobowiązania wobec firmy pożyczkowej lub w niektórych przypadkach do powstania po stronie pożyczkodawcy obowiązku zwrotu już uiszczonych kwot. W tym ostatnim przypadku może dojść do potrącenia wzajemnych roszczeń i wygaśnięcia wierzytelności w stosunku do firmy pożyczkowej. Upraszczając do uwolnienia od zobowiązań. Uzyskanie tego efektu wymaga podniesienia właściwej argumentacji, która w sporze z firmą pożyczkową przekona sąd, że postanowienia zastrzegające wysokie opłaty są abuzywne.

Prowadziłem wiele takich sporów i sądy podzielały moje argumenty oddalając powództwa firm pożyczkowych. W jednej ze spraw sąd uznał, że kwota składki ubezpieczeniowej przekraczającej kwotę pożyczki, jeśli ubezpieczenie nie bazuje na przesłankach określających ryzyko ubezpieczeniowe (wiek ubezpieczonego, stan zdrowia), jest w rzeczywistości narzędziem do czerpania dla firm pożyczkowych dodatkowego zysku pod pozorem opłaty.

Sądy uznają też, że wszelkie opłaty przygotowawcze winny odnosić się do faktycznych kosztów czynności przygotowawczych do zawarcia umowy, a nie stanowić instrument do poboru dodatkowego wynagrodzenia. Potwierdza to stanowisko Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jedną z decyzji znajdziesz tutaj.

Jeśli prowadzisz spór z firmą pożyczkową i nie masz pewności czy umowa przez Ciebie zawarta zawiera klauzule, które można unieważnić napisz do mnie. Przeanalizuję przesłaną przez Ciebie umowę i wesprę w trakcie procesu.