fbpx
Robert Głowacki - doradca restrukturyzacyjny
Menu
Szybki kontaktzadzwoń

Upadłość konsumencka


Autor: Robert Głowacki / Data: 16 kwietnia 2020 / Kategoria:

Upadłość konsumencka to procedura dla osób, które mają problemy finansowe lub wpadły w spiralę zadłużenia, chcą pozbyć się komornika, windykatorów. Jej celem jest oddłużenie oraz umożliwienie budowania swojej przyszłości bez długów tzw. nowy start.

Prawodawca nowelizując procedurę upadłości konsumenckiej wyszedł z założenia, że interes osoby dotkniętej niewypłacalnością powinien być dominujący i należy umożliwić takiej osobie wyjście ze stanu niewypłacalności. Upadły jeśli to możliwe powinien spłacać swoje zobowiązania przez pewien okres czasu, ale przede wszystkim należy mu umożliwić wyjście z szarej strefy, czyli doprowadzić do sytuacji kiedy osoby niewypłacalne będą zatrudnione, ubezpieczone i na nowo znajdą swoje miejsce w społeczeństwie.

Na czym polega niewypłacalność?

Jest to procedura przewidziana dla osób niewypłacalnych. Niewypłacalność występuje wówczas gdy osoba zainteresowana utraciła zdolność do wykonywania swoich zobowiązań pieniężnych. Brak zdolności do wykonywania swoich zobowiązań pieniężnych jest wtedy jeśli opóźnienie w wykonywaniu zobowiązań przekracza trzy miesiące.

Upadłość konsumencka to generalne postępowanie egzekucyjne. Toczy się przed sądem upadłościowym. Po ogłoszeniu upadłości postępowaniem tym kieruje sędzia – komisarz. Sędzia-komisarz nadzoruje też czynności syndyka. 

Syndyk jest wyznaczany przez sąd w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości. Jest niesądowym organem postępowania upadłościowego. Do jego zadań należy objęcie majątku upadłego, zarządzanie nim, zabezpieczenie go przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabraniem go przez osoby postronne, a także likwidacja tego majątku.

Jak przebiega proces upadłości?

Obecnie postępowanie upadłościowe może toczyć się w dwóch trybach. O wyborze decyduje Sąd orzekający o upadłości konsumenckiej. Upadłość konsumencka może być prowadzona:

 • w trybie uproszczonym,
 • na zasadach ogólnych.

Sąd może podjąć decyzję o prowadzeniu upadłości konsumenckiej na zasadach ogólnych jeśli jest to uzasadnione znacznym rozmiarem majątku, ilością wierzycieli lub przewidywaniami co do stopnia skomplikowania postępowania.

Upadłość konsumencka w trybie uproszczonym.

Jeśli upadłość konsumencka jest prowadzona w uproszczonym trybie wówczas syndyk decyduje samodzielnie o sposobie likwidacji masy upadłości. Także odmiennie niż dotychczas, w postępowaniu uproszczonym syndyk nie składa listy wierzytelności, a zamiast tego po upływie terminu do zgłaszania wierzytelności i przeprowadzeniu likwidacji majątku wchodzącego w skład masy upadłości syndyk składa sądowi projekt planu spłaty wierzycieli z uzasadnieniem albo informację, że zachodzą przesłanki do:

 • umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty,
 • warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty,
 • odmowy umorzenia zobowiązań bez ustalania planu spłaty lub odmowy warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty.

Plan spłaty co do zasady ma być wykonywany przez upadłego do 36 miesięcy, chyba, że Sąd ustali, że upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, wówczas plan spłaty nie może być ustalony na okres krótszy niż 36 miesięcy, a dłuższy niż 84 miesiące. W planie spłaty określa się także jaka część zobowiązań będzie umorzona.

Umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty następuję wtedy jeśli sytuacja osobista upadłego w sposób oczywisty wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty.

Jeśli 

 • posiadasz zobowiązania przekraczające Twoje możliwości płatnicze, 
 • prowadzone są przeciwko Tobie egzekucje komornicze z różnych tytułów,
 • musiałeś lub musiałaś zakończyć prowadzenie działalności gospodarczej, z której zostały długi,
 • jesteś w spirali zadłużenia, a jego poziom coraz to się powiększa,

Skontaktuj się ze mną za pośrednictwem formularza albo za pośrednictwem komunikatora. Przeanalizuję Twoją sytuację, pomogę Tobie w doborze najskuteczniejszego środka w celu zmiany tego stanu, w którym jesteś. 

Jeśli masz wątpliwości czy jestem odpowiednią osobą, żeby Tobie pomóc przejrzyj listę upadłości konsumenckich, w których jestem syndykiem – znajduję się ona po prawej stronie w okienku. Mam doświadczenia zarówno jako pełnomocnik dłużników oraz jako podmiot prowadzący te postępowania. Z pewnością z tych doświadczeń skorzystasz.

Dzięki upadłości konsumenckiej możesz:

 • wrócić do normalnego życia w społeczeństwie bez zadłużenia i ukrywania się przed wierzycielami czy organami egzekucyjnymi,
 • zapomnieć o błędach z przeszłości i rozpocząć zawodowe i gospodarcze życie na nowo,
 • odbudować więzy rodzinne jeśli to problemy finansowe Ciebie do nich doprowadziły.

Zachęcam Ciebie do kontaktu, wspólnie znajdziemy rozwiązanie, które umożliwi Tobie nowy start – bez długów.